С настоящите “Условия за ползване” се уреждат взаимоотношенията между Styl3r CAR от една страна и от друга потребителите на уеб сайта с домейн styl3rcar.eu . За да използвате уеб сайта е нужно да сте прочели и да сте се съгласили с настоящите “Условия за ползване” и сте съгласни с разпоредбите в тях.

 

I. ПОЯСНЕНИЯ, КАСАЕЩИ ТЕРМИНИ ИЗПОЛЗВАНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Styl3r CAR е със седалище и адрес на управление в гр. Разград.

“САЙТ”
домейна styl3rcar.eu, собственост на Styl3r CAR чрез който потребителите получават достъп до информацията, предоставена от администраторите на уеб сайта до потребителите.

“ПОТРЕБИТЕЛ”
физическо или юридическо лице, което отговаря на настоящите Условия за ползване и достъпва информацията публикувана в уеб сайта

“УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ”
настоящите Условия за ползване, които регламентират отношенията между Styl3r CAR и Потребителите при използването на Сайта

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

II.1. При използване на функционалностите на Сайта, всеки Потребител е длъжен да спазва настоящите Условия за ползване и действащото в Република България законодателство.
II.2. Потребител – всяко физическо лице разполага с правата, които му предоставя Закона за защита на потребителите (обн. ДВ. бр. 99 от 9 Декември 2005 г., със съответните изменения и допълнения), доколкото последният е приложим към отношенията между Styl3r CAR и Потребителя, регламентирани с настоящите Условия за ползване.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Styl3r CAR

III.1. Styl3r CAR си запазва правото по своя преценка да премахва информация и услуги от Сайта без да дължи каквото и да е уведомление до Потребителите.
III.2. Styl3r CAR може да блокира достъпа на потребител за ограничен или неограничен период от време, ако действията на Потребителя нарушават разпоредбите на настоящите Условия за ползване и/или действащото българско законодателство, или създават отрицателен имидж на Styl3r CAR. Независимо от блокирането на Потребителя по смисъла на предходното изречение, Потребителят е изцяло отговорен за действията си, в резултат на които е блокиран, като носи отговорност за всякакви вреди, причинени на Styl3r CAR в тази връзка.
III.3. Потребител, чийто достъп е бил отказан, не може да използва повторно Сайта без предварителното съгласие на Styl3r CARStyl3r CAR си запазва правото да откаже достъпа на Потребител, който е бил блокиран съгласно разпоредбите по-горе.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

IV.1. Личните данни, предоставени от Потребителите съгласно настоящите Условия за ползване, се събират и обработват от Styl3r CAR в съответствие с действащото на територията на Република България законодателство, което включва Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове във връзка с неговото прилагане (наричани общо „действащото законодателство за защита на личните данни“).
IV.2. Styl3r CAR избира и прилага подходящи технически и организационни мерки, които гарантират защитата на обработваните лични данни срещу умишлено повреждане или нерегламентиран достъп, както и в случай на всякакво друго неправомерно обработване на лични данни (случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни).
IV.3. Събирането и обработването на личните данни се извършва със съгласие на Потребителите, за които личните данни се отнасят. Предоставяне на всякакви лични данни от страна на Потребителите е доброволно, с оглед ползването от страна на Потребителите на функционалностите на Сайта.
IV.4. При обработването на лични данни Styl3r CAR спазва следните принципи, а именно личните данни да са:

  • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
  • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели не се счита, съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);
  • подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
  • точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид: трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
  • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);
  • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
  • да се води отчетност за изпълнението на задълженията на Styl3r CAR, произтичащи от действащото законодателство за защита на личните данни.

IV.5. Личните данни, които са предоставени от Потребителите, ще бъдат използвани единствено за достъп на Потребителите до услугите на Сайта. Styl3r CAR няма да предоставя под никаква форма тези лични данни на трети лица, извън посочените в следващото изречение и в т. IV.6., и няма да ги използва за цели, различни от гореописаните, без изричното съгласие на Потребителите.
IV.6. Личните данни, предоставени от Потребителите, могат да бъдат предоставени на трети лица, имащи законово основание да ги получат, при спазване разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни.
IV.7. В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, всеки Потребител има право да бъде информиран по въпросите, свързани с обработването на негови лични данни, право на достъп до личните си данни, право на коригиране и допълване на събраните от него лични данни, включително чрез добавяне на декларация, право на изтриване на обработваните негови лични данни (право „да бъде забравен“), право да ограничи обработването на своите лични данни, право на преносимост на своите лични данни, право на възражение срещу обработването на негови лични данни и права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

V.1. Приложимо към настоящите Условия за ползване право е действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
V.2. В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Условия за ползване бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тези разпоредби ще бъдат считани за самостоятелни спрямо останалите разпоредби и няма да засегнат действието и приложимостта на която и да било от останалите разпоредби на настоящите Условия за ползване.

© 2021. Всички права запазени Styl3r Car
Уеб сайт от Marketing Vision